Licht uit Licht: vonken verspreiden…

De maand februari schonk loge Ziggurat twee prachtige en zeer gedenkwaardige bijeenkomsten. Op vrijdag 1 februari werden op feestelijke wijze de Lichten van de loge ontstoken. Daarmee kon de loge haar werkelijke bouw beginnen. Het licht kon zich binnen de loge verspreiden omdat het werd gevoed door het vuur van de vriendschap en de broederschap. Dat nimmer dovend vuur maakte dat de leden van de loge met liefde en inspiratie hun gereedschappen konden oppakken. De fundamenten van de tempeltoren kwamen in het volle licht – daarvandaan kon de trap betreden worden, met hoop en met vertrouwen.

En die hoop werd bovenal gesterkt door de aanwezige leerlingen. Zij immers staan aan de basis van de werkplaats. Zij immers kunnen de weg wijzen naar een gezamenlijke toekomst. Het zijn bovenal de leerlingen die het vuur kunnen helpen verspreiden.

Loge Ziggurat koos bij haar oprichting het Handvest van de Compassie als haar charter en bevestiging. Zo weten de leden zich bij voortduring aangespoord om aan zichzelf te blijven werken, zodat zij van daaruit kunnen omzien naar elkaar en zodat zij samen durven bouwen aan de wereld in zichzelf en om zich heen. Of zoals het charter het zo prachtig zegt:

“Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen, om terug te treden uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor het voetlicht te plaatsen, en om recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en een ieder, zonder enige uitzondering, te behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect.”

Toen loge Ziggurat, in het bijzijn van vele gasten, op deze wijze haar oprichting gestalte had gegeven, konden haar leden beginnen met het vormen en verder ontwikkelen van de kaders waarbinnen zij met elkaar willen werken. Zij zijn daarbij sterk gericht op onderlinge betrokkenheid en op een werkelijk luisteren naar elkaar. Want op die manier kunnen zij de ander leren begrijpen en hun eigen inzichten verrijken met de zienswijze van de mensen om hen heen. Het bouwen aan de werkplaats gebeurt zowel symbolisch als fysiek: voor iedere bijeenkomst wordt de werkplaats met vereende krachten opgetrokken. Dat schept een hechte band en dat zorgt voor een uitnodigende doorleving. Loge Ziggurat weet zich hierbij gesteund door talrijke bevriende broeders en zusters, die letterlijk en figuurlijk hun stenen bijdragen.

De leden van loge Ziggurat vinden het belangrijk om samen vooruit te kijken, zonder voorbij te gaan aan het nu. Niet zonder reden kozen zij als hun eerste jaarthema ‘Wortels om te groeien’ – samen willen zij groeien vanuit verbondenheid: met zorg voor de basis en met moed voor de toekomst.

En niets is mooier voor een loge dan de inwijding van een nieuwe broeder of zuster. Op 15 februari mocht Loge Ziggurat haar eerste inwijding vieren: een ontroerende bijeenkomst, zeker ook omdat de nieuw ingewijde leerling de eerste vrijmetselaar is die Loge Ziggurat officieel haar moederloge mag noemen. Het verheugt de loge zeer dat op 15 maart een tweede inwijding zal plaatshebben. De inspirerende leerlingen van loge Ziggurat versterken ieder op hun heel eigen manier de broederketen die de aarde omspant. En vanuit die keten kan het vuur zijn weg blijven vinden – misschien wel zoals Thomas Bianchi het zo mooi verwoordt:

IX, 23
De kaars aansteken
Een ritueel woord spreken
Je liefde uiten
Dat iedereen het horen kan
En dan je kansen grijpen

(Thomas Bianchi: Statie IX: Liefde, 23, in:
Statiën, Een bundel mystieke en maçonnieke poëzie, 2003)

Licht uit Licht: vonken verspreiden…

Zie voor meer informatie over loge Ziggurat: http://www.vrijmetselaars-denhaag.nl; een bericht sturen kan ook: secretaris@vrijmetselaars-denhaag.nl