Licht uit Licht: vonken verspreiden…

De maand februari schonk loge Ziggurat twee prachtige en zeer gedenkwaardige bijeenkomsten. Op vrijdag 1 februari werden op feestelijke wijze de Lichten van de loge ontstoken. Daarmee kon de loge haar werkelijke bouw beginnen. Het licht kon zich binnen de loge verspreiden omdat het werd gevoed door het vuur van de vriendschap en de broederschap. Dat nimmer dovend vuur maakte dat de leden van de loge met liefde en inspiratie hun gereedschappen konden oppakken. De fundamenten van de tempeltoren kwamen in het volle licht – daarvandaan kon de trap betreden worden, met hoop en met vertrouwen.

En die hoop werd bovenal gesterkt door de aanwezige leerlingen. Zij immers staan aan de basis van de werkplaats. Zij immers kunnen de weg wijzen naar een gezamenlijke toekomst. Het zijn bovenal de leerlingen die het vuur kunnen helpen verspreiden.

Loge Ziggurat koos bij haar oprichting het Handvest van de Compassie als haar charter en bevestiging. Zo weten de leden zich bij voortduring aangespoord om aan zichzelf te blijven werken, zodat zij van daaruit kunnen omzien naar elkaar en zodat zij samen durven bouwen aan de wereld in zichzelf en om zich heen. Of zoals het charter het zo prachtig zegt:

“Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen, om terug te treden uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor het voetlicht te plaatsen, en om recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en een ieder, zonder enige uitzondering, te behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect.”

Toen loge Ziggurat, in het bijzijn van vele gasten, op deze wijze haar oprichting gestalte had gegeven, konden haar leden beginnen met het vormen en verder ontwikkelen van de kaders waarbinnen zij met elkaar willen werken. Zij zijn daarbij sterk gericht op onderlinge betrokkenheid en op een werkelijk luisteren naar elkaar. Want op die manier kunnen zij de ander leren begrijpen en hun eigen inzichten verrijken met de zienswijze van de mensen om hen heen. Het bouwen aan de werkplaats gebeurt zowel symbolisch als fysiek: voor iedere bijeenkomst wordt de werkplaats met vereende krachten opgetrokken. Dat schept een hechte band en dat zorgt voor een uitnodigende doorleving. Loge Ziggurat weet zich hierbij gesteund door talrijke bevriende broeders en zusters, die letterlijk en figuurlijk hun stenen bijdragen.

De leden van loge Ziggurat vinden het belangrijk om samen vooruit te kijken, zonder voorbij te gaan aan het nu. Niet zonder reden kozen zij als hun eerste jaarthema ‘Wortels om te groeien’ – samen willen zij groeien vanuit verbondenheid: met zorg voor de basis en met moed voor de toekomst.

En niets is mooier voor een loge dan de inwijding van een nieuwe broeder of zuster. Op 15 februari mocht Loge Ziggurat haar eerste inwijding vieren: een ontroerende bijeenkomst, zeker ook omdat de nieuw ingewijde leerling de eerste vrijmetselaar is die Loge Ziggurat officieel haar moederloge mag noemen. Het verheugt de loge zeer dat op 15 maart een tweede inwijding zal plaatshebben. De inspirerende leerlingen van loge Ziggurat versterken ieder op hun heel eigen manier de broederketen die de aarde omspant. En vanuit die keten kan het vuur zijn weg blijven vinden – misschien wel zoals Thomas Bianchi het zo mooi verwoordt:

IX, 23
De kaars aansteken
Een ritueel woord spreken
Je liefde uiten
Dat iedereen het horen kan
En dan je kansen grijpen

(Thomas Bianchi: Statie IX: Liefde, 23, in:
Statiën, Een bundel mystieke en maçonnieke poëzie, 2003)

Licht uit Licht: vonken verspreiden…

Zie voor meer informatie over loge Ziggurat: http://www.vrijmetselaars-denhaag.nl; een bericht sturen kan ook: secretaris@vrijmetselaars-denhaag.nl

12 maart: Symposium Vrijmetselarij en de Moderne Mens

Symposium 12 maart 201312 maart 2013: Zoetermeer, Symposium ‘Vrijmetselarij en de moderne mens’ met Mat Herben.

Op dinsdagavond 12 maart om 20.00 uur zal er een Vrijmetselaars-symposium plaatsvinden in Zoetermeer. De Zoetermeerse Vrijmetselaarsloge Pythagoras nodigt u uit voor deelname aan dit symposium, waarbij iedereen van harte welkom is. De zaal is open vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.Gastspreker is de heer Mat Herben. Het onderwerp is: “Is vrijmetselarij nog steeds een levenshouding voor moderne burgers?”

De leiding van het symposium is in handen van Frits Otten, voorzitter van Loge Pythagoras. De heer Otten is ruim 10 jaar lid van de orde van vrijmetselaren. Lees verder

Aanmelden: In verband met de te verwachten belangstelling is een aanmelding gewenst. U kunt zich aanmelden (met opgave van het aantal personen) via e-mailadres: symposium@logepythagoras.nl, waarna u een e-mail als bevestiging ontvangt.

1 Februari Zoetermeer: Start Gemengde Loge Ziggurat

Ziggurat (Small)Op vrijdag 1 februari 2013 zal Loge Ziggurat haar lichten ontsteken. Loge Ziggurat is een nieuwe en energieke loge bestaande uit mannen en vrouwen (in logeverband zegt men “broeders en zusters”) die met elkaar en voor elkaar op serieuze en toegewijde wijze willen werken. Loge Ziggurat streeft naar gezamenlijke ontwikkeling en verdieping, terwijl ze wordt gedreven door een nieuwsgierigheid naar wat anderen beweegt: hoe is de schoonheid van de diversiteit te integreren in wie we zijn, waar we voor staan en hoe wij willen werken?

Voor de bouw van hun Loge zien de leden van Ziggurat een aantal kernbegrippen als belangrijke bouwstenen. Dit zijn de bouwstenen die voor hen essentieel blijken voor het zijn en blijven van de gemeenschap die samen de Loge gaat vormen: Compassie, Broederschap, Zoektocht, Toewijding, Groei, Verdraagzaamheid, Verantwoordelijkheid, Getrouwheid, Geborgenheid, Harmonie, Saamhorigheid, Aandacht, Verwondering, Bouw, Heelheid, Overstijging, Verbinding en Liefde. Met deze bouwstenen wil Loge Ziggurat haar symbolische Tempeltoren optrekken. In deze Tempeltoren zal het vuur van de vriendschap en de broederschap oplichten. Opdat het haar eigen broeders en zusters en  haar vrienden van heinde en verre zal kunnen verwelkomen…

“De zachte krachten zullen zeker winnen
in ’t eind — dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.”

(Henriëtte Roland Holst, 1918)

In het voorjaar van 2013 zal Loge Ziggurat een voorlichtingsavond organiseren voor belangstellenden. Intussen kan men voor nadere informatie al terecht op de website van Loge Ziggurat. Daarnaast kan contact worden opgenomen met de voorzitter, de heer Frans Coers: 06-41839780. E-mailcontact is eveneens mogelijk, via de secretaris: secretaris@vrijmetselaars-denhaag.nl.

Ziggurat: een nieuwe loge ziet het licht!

Een uitgestoken hand…

Soms lopen dingen heel anders dan we willen. Dan we verwachten. Dan we hopen. Soms begrijpen we elkaar werkelijk niet en worden we uiteindelijk verleid tot verschansingen. En als die verschansingen er eenmaal zijn, dan blijkt het bijzonder moeilijk om nog echt met elkaar te praten. Om nog echt naar elkaar te luisteren en om werkelijk te horen wat de ander bedoelt. Helaas zijn boosheid, wantrouwen, onbegrip en bovenal onmacht hiervan vaak het gevolg. En uiteindelijk leidt een hierop gebaseerde interactie altijd tot destructie. Hoe graag partijen het misschien diep in hun hart anders zouden wensen, de dialoog is verstoord. Vanochtend nog beschreef iemand dit proces voor mij schrijnend duidelijk: “We vallen elkaar uit de hand…”

Het verdrietige is dat hiermee het met de tijd zo zorgvuldig geconstrueerde bouwwerk dreigt in te storten. De muren vertonen scheuren, de stenen raken los, de sluitstukken vallen naar beneden. De Tempel die we met bloed, zweet en tranen, maar vooral met veel liefde met elkaar hebben gevormd, is in acuut gevaar. Tenzij… Tenzij we weten en voelen dat de fundamenten nog altijd intact zijn – de fundamenten waarop we al die tijd met elkaar hebben gebouwd. Die ons startpunt en onze thuishaven vormen en die ons telkens opnieuw uitnodigen om ons handelen te blijven bevragen en te blijven herijken.

Vanuit die basis mogen wij met hoop en vertrouwen de bouw hervatten. Maar durven wij dat ook? Kunnen wij dat ook? Kunnen wij dat alleen? Nee, dat kunnen we niet alleen. Wat is het dan prachtig om – terwijl we zelf misschien al bijna de moed hadden opgegeven – ineens een uitgestoken hand te zien… Een teken van broederlijke hulp, terwijl wij daar op dat moment in het geheel niet op durfden hopen. Ineens is daar een daadwerkelijk tastbaar worden van wat wij symbolisch zo mooi aanduiden als de broeder- en zusterketen die de wereld omspant. Natuurlijk spreken wij daar vaak over – en wat is het dan bijzonder om mensen ook echt als schakels in die keten te zien handelen. Wij zijn er werkelijk voor elkaar, zelfs – nee, juist – als het water ons aan de lippen staat.

Nu durven wij dan toch over te gaan tot de zo nodige wederopbouw van onze Tempel. We weten ons daarbij gesteund door broeders en zusters die ons hun hand toesteken vanuit de oprechte wens om te helpen. Die niets liever zien dan dat we destructie opnieuw omvormen tot constructie. Want dat is wat wij met elkaar willen zijn en blijven: bouwers!

Misschien past bij het proces dat wij doormaakten en doormaken wel de symboliek van de wind: de lentebries die ons koesterde, werd een stilte voor de storm. De storm stak op en ons gebouw begon te wankelen. In het oog van die storm vonden wij ternauwernood de adem om ons te herpakken en om ons streven niet kwijt te raken. En nu gaat die storm langzaamaan toch weer liggen. We kijken om ons heen. We zien de brokstukken. Maar we zien ook de fundamenten die ongeschonden bleven. En we nemen de gereedschappen weer op. De bouw kan hervat worden. Moge de wind dan worden tot een constructieve kracht die onze ziggurat, de tempeltoren die wij opnieuw zullen optrekken, beroert met de inspiratie van de hoop en de liefde…

Alziend

In dat oog
Waar de storm zich wegwaant,
Waar de storm zich ontkent,
Maar aanwezig, zo aanwezig…

Waar de handen omvatten
En de ziel zich bevrijdt
Van de flarden die trekken
En het woord dat verwaait.

Maar het zal me niet losraken,
Want de luwte is schijn
En de stroom zal me drijven
Tot ademsnood toe.

Windstilte bestaat niet…

Meer informatie: zie http://www.vrijmetselaars-denhaag.nl

25/10 Vrijmetselarij, recht voor z’n raap: een verfrissende kijk op symboliek

Zoiets kan alleen in Zoetermeer. Een avond voor belangstellenden, in Zoetermeer.Veel loges maken daar flink werk van, en dat doen wij natuurlijk ook. En wij willen midden in de samenleving van Zoetermeer staan. Mysterieus wellicht, maar ook onderdeel van de zich steeds vernieuwende stad. Terug naar de avond voor belangstellenden. Daar is uitdrukkelijk iedereen welkom, dus ook uw partner. Wij hebben hard gewerkt aan een mooie kennismaking. Met vrijmetselaars (blijken toch gewoon ook mensen te zijn), aansprekende lezingen en met een drankje en versnaperingen. Vrijmetselaars nemen hun werk bijzonder serieus, en met een glimlach ook. Of u er achter komt wat de vrijmetselaar drijft? Wellicht. U bent in ieder geval van harte welkom om het mysterie van de vrijmetselarij te ontdekken!

Aanmelden: per email: divog@box.nl of per telefoon via onze voorlichter Dick Vogelaar: 06.533.501.03 

23 oktober: Lezing Maarten Zweers in Den Haag

Op 23 oktober a.s. start een fascinerend programma van lezingen in Den Haag. Loges van Vrijmetselaren in Den Haag en Zoetermeer hebben hun handen ineen geslagen en werken samen een een boeiend programma van 4 kennismakings-voordrachten waarvan die van Maarten Zweers de eerste zal zijn. Maarten is, naast begenadigd kenner van kunst, symboliek en muziek, een uitstekende spreker en ook een vrijmetselaar. Of dat laatste een reden geweest is om juist Maarten uit te nodigen voor de eerste lezing is ons niet duidelijk, maar zelfs zonder dat lidmaatschap blijft wat Maarten schrijft en zegt meer dan boeiend. Dit is het programma wat de Haagse Loges u bieden:

19:30-20:00 koffie/thee
20:00-21:00 lezing Maarten Zweers
21:00-21:15 koffie/thee pauze
21:15-22:00 vervolg & nabespreking
22:00-23:30 borrel (eigen rekening)

U kunt het een en ander tot in detail nalezen op de eigen website van de Haagse Vrijmetselaren.  Adres: Logegebouw, 2e Sweelinckstraat 131 2517 GW Den Haag.

Dan nog even terug naar de spreker voor dinsdagavond, Maarten Zweers. Het zal ongetwijfeld aan mij liggen: zijn naam zegt mij niet veel hoewel ik ook vrijmetselaar ben. En dan is internet natuurlijk een prachtig hulpmiddel. Dit zegt zijn eigen website:

De activiteiten van Maarten Zweers zijn gebaseerd op de grote ideeënwereld, die in symbolische toneelstukken en opera’s verborgen is.

Analyses van symbolische theaterwerken:
Van diverse symbolische theaterwerken heeft Maarten Zweers analyses gemaakt.

  • Zijn analyses van de grote symbolische muziekdrama’s (opera’s)van Mozart Wagner en Richard Strauss zijn revolutionair. Maarten Zweers is de eerste die de integrale symboliek van deze werken bloot legt. De door hem ontwikkelde notatie-methode – de “partituur in woorden” – biedt een fascinerende muzikale analyse, die zowel voor de muzikale leek als de vakman interessant is.
  • Daarnaast analyseert hij vooral toneelstukken van Shakespeare.

De analyses van deze symbolische theaterwerken openbaren een ontzagwekkende, universele gedachtenwereld. Alle grote levensvragen worden wel ergens in één van deze werken aangesneden. Vele actuele maatschappelijke ontwikkelingen en problemen blijken de hoofdthema’s te zijn.

Ik zal u niet vermoeien met mijn eigen interesse’s, maar daar waar de muziek van Richard Wagner en (vooral) Richard Strauss klinkt (en onze Nederlandse Johan Wagenaar) klinkt, daar voel ik mij thuis. Ik geloof direct dat Maarten Zweers hier prachtig over kan vertellen. Niet alleen over de muziek, maar juist ook over haar prachtige symboliek.

Ronald Mol in gesprek met Maarten Zweers. Over Wagner’s Ring des Nibelungen. Er staat u een prachtige avond te wachten, dat weet ik zeker!

Zeven Wegen naar het Licht: gezamenlijke dag voor belangstellenden

Op 20 oktober 2012 laten de Theosofische Vereniging in Nederland, Vrijmetselaarsloge Phoenix, Vrijmetselaarsloge Rakoczy, de Internationale Orde van de TafelrondeWerkgroep Naastenliefde en Begrip en White Eagle Stercentrum Den Haag, zien wat ze in huis hebben. Op de beurs hebben de deelnemers hun eigen informatiestand met boeken en gratis foldermateriaal. Iedere deelnemende vereniging presenteert in een korte bijeenkomst van ongeveer een half uur, wie zij is. Dat wil zeggen dat de loges veel laten zien van het werk dat tot nu toe niet zo zeer voor het voetlicht kwam.  De Werkgroep Naastenliefde en Begrip heeft een speciale tarotsessie onder leiding van een ervaren tarotiste.

Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, Den Haag.

Meer informatie bij:
Loge Den Haag: Wim Leys T 070 3250256
Loge Rakoczy Elly Keus http://www.rakoczy.nl
Loge Phoenix Yvonne Hesterman T 0174 213369
Tafelronde Aukje Boerlage T 070 3960407
White Eagle Stercentrum: Joke Wolda, T  070 3555012
WGNB: Gerry Danker T 070-3464235

Download folder hier: Zeven Wegen naar het Licht